Mapa serwisu | Kontakt

Wczasy na Krymie z biurem podróży

Wybierając się na wakacje, weekend często korzystamy z usług różnego rodzaju biur podróży. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie prawa nam przysługują. Często godzimy się na pewne niedogodności tylko dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że możemy to zmienić. Warto przed wydaniem pieniędzy, dokładnie przejrzeć ofertę, sprawdzić wiarygodność biura podróży. Po prostu - warto znać swoje prawa.

Co to jest impreza turystyczna?

Jest to pakiet co najmniej dwóch usług turystycznych tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną, pod warunkiem, że usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu, np. transport i zakwaterowanie.

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży?

Najważniejsze jest ustalenie, czy biuro podróży działa legalnie, tzn. czy zostało wpisane do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Informację możemy uzyskać u wojewody właściwego dla siedziby przedsiębiorcy (Oddział Turystyki Urzędu Wojewódzkiego) lub w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie [tel. (22) 693 46 47].

Na co zwrócić uwagę, przeglądając ofertę biura podróży?

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przestudiować ofertę, a także informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach. Zwróćmy szczególną uwagę na:

• cenę – jeżeli jest w obcej walucie, musimy uzyskać informację, według kursu jakiego banku jest przeliczana na złotówki i z którego dnia, tj. dnia wpłaty zaliczki czy wpłaty ostatecznej kwoty; czy cena obejmuje wszystkie usługi, czy za niektóre – i jakie? – będziemy musieli zapłacić na miejscu?

• położenie hotelu – gdzie tak naprawdę jest usytuowany – tuż przy plaży czy przy ruchliwej ulicy w centrum miasta, a może przy lotnisku?

• kategorię hotelu – nie ma jednolitych standardów kategoryzacji obiektów hotelarskich, trzy gwiazdki w różnych krajach mogą oznaczać co innego; poprośmy zatem o podanie wyposażenia danego hotelu oraz pokoju;

• wyżywienie – czy posiłki będą serwowane w restauracji hotelowej, czy np. otrzymamy talony do sieci restauracji samoobsługowych.

Co powinna zawierać umowa z biurem podróży?

Przede wszystkim musi być zawarta na piśmie i powinna określać m. in.:

1. Organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru oraz numer identykacji podatkowej (NIP) a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.

2. Miejsce pobytu lub trasę wycieczki.

3. Czas trwania imprezy turystycznej.

4. Program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług:

• rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu;

• położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów nie zaliczanych do rodzajów i kategorii;

• liczbę i rodzaj posiłków.

5. Cenę imprezy turystycznej wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.

6. Rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela.

7. Sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji.

Kiedy biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki?

W zasadzie cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Organizator może w wyjątkowych przypadkach podwyższyć cenę, jeżeli taką możliwość przewiduje umowa oraz udokumentuje (powinien klientowi przedstawić kalkulację podwyżki) wpływ jednej z następujących okoliczności na podwyższenie ceny: wzrost kosztów transportu, wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, bez względu na okoliczności.

Czy można złożyć reklamację oferty „last minute”?

Tak. Zawsze możemy składać reklamację, jeżeli jakość usług turystycznych jest niezgodna z umową. Nie ma przy tym znaczenia, że jest to oferta specjalna.

Czego możemy się domagać, gdy hotel na zdjęciu wyglądał inaczej niż w rzeczywistości?

Z reguły zdjęcia w katalogach nie oddają rzeczywistości, są bardziej kolorowe i przedstawiają hotel z najładniejszej strony. Dlatego należy zwrócić uwagę na informacje pisemne dotyczące hotelu. Jeżeli w rzeczywistości nie będzie on odpowiadał opisowi zawartemu w katalogu, mamy prawo żądać, aby przeniesiono nas do takiego hotelu, który będzie zgodny z opisem. W razie odmowy – możemy żądać od organizatora turystyki obniżenia ceny imprezy.

Czy możemy domagać się odszkodowania za niewłaściwie wykonaną umowę przez biuro podróży?

Podpisaliśmy umowę, która gwarantowała nam bezpłatne korzystanie z kortu tenisowego (bo cena imprezy turystycznej zawierała opłaty za kort) oraz trzy posiłki, a na miejscu okazało się, że za kort musimy zapłacić i dokupić dwa posiłki na własny koszt. Możemy wówczas domagać się odszkodowania, to znaczy rekompensaty nansowej. Mamy prawo żądać od organizatora zwrotu poniesionych kosztów (zbierajmy rachunki !).

Kiedy zgłosić reklamację?

Niezwłocznie. Powinniśmy zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora o wadach imprezy turystycznej. Umowa musi określać sposób oraz termin zgłaszania reklamacji. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji. Jeżeli jej nie załatwi, musi ją niezwłocznie przekazać organizatorowi turystyki.

W jakim terminie biuro podróży powinno odpowiedzieć na reklamację? Organizator turystyki powinien pisemnie ustosunkować się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, a gdy zgłaszamy reklamację po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od jej złożenia. Brak odpowiedzi w terminie powoduje uznanie reklamacji za uzasadnioną. Organizator turystyki ma wtedy obowiązek załatwienia jej zgodnie z naszym żądaniem.

Podstawa prawna: (Poznaj swoje prawa)

Ustawa o usługach turystycznych >>
z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity: DzU z 2004 r. Nr 223, poz.2268 ).